Spolupráce s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze

Náplní studijního oboru Optika a nanostruktury vyučovaného na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze je mimo jiné i studium vlastností submikronových struktur, především ve vazbě na jejich optické a optoelektrické vlastnosti. Fyzikální ústav spolupracuje s touto fakultou na realizaci diplomové práce studenta 2. ročníku magisterského studia Matěje Hývla týkající se využití různých forem nanostrukturovaného křemíku ve fotovoltaice. Cílem práce je detailní prostudování a popis křemíkových nanostruktur, především křemíkových nanodrátů a hranic zrn v polykrystalických vrstvách, pomocí mikroskopických metod dostupných na pracovišti FZU Cukrovarnická. Zvláštní důraz je přitom kladen na využití mikroskopie atomárních sil pro měření vodivosti a lokálního potenciálu vzorků.