Spolupráce při doktorskému studiu s Technickou Univerzitou v Liberci

LNSM je základem spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci při přezenčním doktorském studiu Ing. Kristiny Ganzerové. Práce je součástí studijního programu: P2301 strojní inženýrství, Studijní obor a zaměření:  911V011 Materiálové inženýrství.

Tématem doktorské disertační práce je studium optickým vlastností tenkovrstvých křemíkových solárních článků. Ramanova spektroskopie je široce užívaná bezkontaktní měřící metoda určená zejména pro strukturní charakterizaci zkoumaných látek. V případě tenkých křemíkových vrstev používaných ve fotovoltaice je standardně aplikována pro zjištění podílu krystalické/amorfní fáze ve vrstvě a interního napětí. Práce bude navazovat na již vypracovanou diplomovou práci. Ta popisuje fenomenologický efekt, který umožňuje relativně určit schopnost tenké křemíkové vrstvy zachytit a absorbovat světlo z blízké infračervené oblasti spektra. Dizertační práce bude zaměřena na praktické použití tohoto jevu. Je třeba zavést jednak dobře definovaný normál pro měření intensity Ramanova rozptylu a určit rozptylové vlastnosti hrubého předního kontaktu bez nutnosti depozice tenké křemíkové vrstvy. Dále je třeba porovnat data naměřená pomocí Ramanova jevu a nezávislými technikami – kvantová účinnost, proud na krátko.

Garant oboru: doc. Ing. Iva Petrikova, Ph.D

školitel: prof. Ing.Petr Louda, CSc.

konzultant: RNDr. Martin Ledinský, Ph.D., FZU AV ČR v.v.i.

zahájení a ukončení studia: 1.10.2013 – 30.6.2017

http://www.kmt.tul.cz/