O projektu

Laboratoř nanostruktur a nanomateriálů (LNSM) je velká výzkumná infrastruktura. To znamená, že se jedná o unikátní výzkumné zařízení, včetně jeho pořizovacích a souvisejících investičních nákladů a nákladů na zajištění jeho činností, které jsou nezbytné pro komplexní výzkum a vývoj s vysokými finančními a technologickými požadavky, a které je schválené vládou České republiky a zřízené jednou výzkumnou organizací pro použití jinými výzkumnými organizacemi:

LNSM byla založena Fyzikálním ústavem, největším výzkumným ústavem Akademie věd České republiky, v roce 2008 propojením laboratoří s jedinečnými nástroji a technikami spojenými se syntézou, depozicí a analýzou tenkovrstvých materiálů a nanostruktur. Dvě spojené části byly následující:

  1. Centrum pro přípravu a analýzu polovodičových nanostruktur umožňuje přípravu polovodičových vrstev s atomárním rozlišením a mikročipů na bázi těchto vrstev s elektronickými prvky o rozměrech i jen několika desítek nanometrů. Vybavení tohoto centra představuje ucelený systém pro experimentální studium řady kvantově-relativistických jevů ve fyzice pevných látek, nanostruktur a jejich rozhraní, a také jejich využití v mikroelektronických součástkách s rozměry menšími než 100 nm.
     
  2. Centrum objemových kovových nanomateriálů je zaměřeno na technologii přípravy materiálů s ultrajemnozrnnou a nanokrystalickou strukturou, jejich charakterizaci a studium význačných fyzikálních a chemických vlastností. Vybavení centra zahrnuje špičkový systém přístrojů pro charakterizaci struktury a poruch v pevných látkách (např. dislokace, hranice zrn) s vysokým rozlišením a přípravu materiálů pomocí intenzívní plastické deformace.

LNSM nabízí služby a odborné znalosti, které používají četné vzdělávací a výzkumné organizace, jakož i společnosti přispívající k současnému i budoucímu high-tech průmyslu. Jedinečnost LNSM spočívá v synergii technologií, doplňujících se metodách mikroskopické charakterizace a mnohaletých zkušeností.

LNSM byla velmi příznivě přijata příslušnou vědeckou komunitou a hodnocena jako užitečná, efektivní a úspěšná infrastruktura, a byla schválena jako součást Mapy velkých infrastruktur České republiky usnesením vlády č. 207 ze dne 15. března 2010.

LNSM zahrnuje rozsáhlé vybavení a „know-how“ pro výzkum široké škály anorganických nanomateriálů (polovodiče, kovy a keramiku) a nanostruktur (částice, dráty, rozhraní, monovrstvy, tenké filmy, nanostrukturované objemy) a primárně připravuje polovodičové materiály, spintronické materiály a nanostruktury pro použití v mikroelektronice, nanoelektronice a spintronice, fotovoltaice, fotonice a medicíně.

LNSM nabízí depozice tenkých vrstev, diamantové tenké filmy a nanostruktury, materiály na bázi uhlíku, jako jsou nanotrubičky nebo grafen a kompozity, objemové nanokrystalické slitiny na bázi kovů a kompozity a metaloxidové nanočástice. Poskytuje také další modelování a přípravu zařízení pomocí optických a elektronových litografií a reaktivním leptáním iontů, frézováním iontů, nanášením kontaktních kovů a pomocnými technologiemi. Vzorky mohou být charakterizovány a analyzovány pomocí nejmodernějších mikroskopických technik.

LNSM má úzké vazby na další výzkumné infrastruktury zřizované Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky, jako jsou HiLASE a ELI Beamlines. LNSM ve svých aktivitách úzce spolupracuje s CEITEC Nano a podílí se na evropských a celosvětových sítích, jako jsou IUVSTA (Mezinárodní unie vakuových věd a technologií) nebo AVS (American Vacuum Society).