Aktuality

Ing. Tibor Ižák, Ph.D, postdoktorand, získal ocenění v soutěži o nejlepší prezentaci mladých výzkumníků (Best Young Researcher Contribution C...

Pracovníci Fyzikálního ústavu získali 1. místo na mezinárodní konferenci Nanocon 2016 v soutěži o nejlepší poster, když téma prezentovaného p...

Zařízení pro epitaxi z molekulárních svazků umožnuje přípravu tenkovrstvých monokrystalických polovodičů typu III-V, zejména struktur na bázi GaAs, AlGaAs a feromagnetického polovodiče (Ga,Mn)As. Systém zahrnuje rovněž aparaturu pro alternativní přípravu tenkovrstvých struktur pomocí epitaxe z par organokovových sloučenin.

Technologie organokovové epitaxe (MOVPE) je vhodná pro přípravu polovodičových heterostruktur obsahující vrstvy s tloušťkou v rozmezí jednotlivých atomárních monovrstev až několik mikrometrů. 

V laboratoři Diamantových vrstev a uhlíkových nano-struktur disponujeme dvěma unikátními depozičními systémy určenými pro technologii mikrovlnnou plazmou podpořené chemické depozice z par. Dovoluje připravovat tenké vrstvy nano- krystalického diamantu a/nebo křemíku z chemických par v plazmatu pro využití v optoelektronice, nanoelektronice a v bioelektronických aplikacích.

Laboratoř litografického strukturování materiálů je soubor přístrojů umístěných v čistých prostorech umožňujících přípravu a charakterizaci nanostruktur. Je vybavena pro přípravu laterálních mikro- a nanonstruktur pomocí optické a elektronové litografie. 

(LEM = dualSEM + advaTEM)

Laboratoř elektronové mikroskopie (LEM) se zabývá komplexní charakterizací anorganických materiálu v mikro/nanoměřítku. LEM provozuje transmisní a skenovací elektronové mikroskopy se širokým spektrem analytických metod, a rovnež přístroje pro pokročilou přípravu vzorků.

Laboratoř zahrnuje soubor čtyř hrotových mikroskopů a jednoho skenovacího elektronového mikroskopu. 

Laboratoř provádí základní optickou charakterizaci (absorpční, reflexní a fotoluminiscenční spektroskopii), magnetooptickou charakterizaci (spektra MCD, MCB, MLD a MLB), časově rozlišenou ultrarychlou laserovou spektroskopii (metoda excitace a sondování) a charakterizaci časově rozlišeným magneto-optickým Kerrovým jevem (TR-MOKE).

Teoretická skupina provádí celou škálu výpočtů od analytických po sofistikované numerické výpočty z prvních principů. 

Laboratoř kombinuje experimentální a teoretické nástroje pro zkoumání nových materiálových vlastností nanostruktur uměle vytvořených na površích.